جورامیت

جوراميت يك پروستاگلاندين سنتتيك جهت استفاده در گاو و اسب مي باشد. اين هورمون داراي خاصيت لوتئوليتيك بوده و تزريق آن به حيوان منجر به تحليل رفتن جسم زرد تخمداني و در نهايت ايجاد فحلي و تخمك گذاري مي گردد.

جورامیت

محصول پیش رو ساخت کمپانی Jurox استرالیا بوده و در ویال های 20 میلی ليتری ارائه می شود. جورامیت می بایست دور از نور و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.