کیت تشخیص آنتی ژن دیستمپر سگ

دیستمپر یک بیماری ویروسی مسری و جدی است و هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. این بیماری سگ ها و گونه های خاصی از حیوانات وحشی مانند راکون ها ، گرگ ها ، روباه ها و راسوها را درگیر می کند. موش خرما نیز ناقل این ویروس است. عامل بیماری دیستمپر سگ از گروه موربیلی ویروس ها است و با ویروس های عامل سرخک، طاعون گاوی و virus Phocine که باعث ایجاد بیماری دیستمپر در فک های دریایی می شود هم خانواده است.