کیت دوگانه تشخیص آنتی ژن لوسمی/آنتی بادی نقص ایمنی گربه

ویروس سرطان خون گربه (FeLV) یکی از مهمترین عوامل بیماری زایی است که باعث مرگ در گربه ها می شود. FeLV اولین بار در مکانی هایی که تعدادی زیادی گربه کنار هم نگهداری می شدند، به صورت بروز علائم  لمفوسارکوم مشاهده و کشف شد.  ویروس عامل این بیماری از نوع  RNA ویروس های تک رشته ای و پوشش دار است. ویروس به مقدار زیادی در بزاق و ترشحات بینی گربه های آلوده وجود دارد و گربه های سالم در اثر استفاده از وسایل تیمار و یا ظروف آب و غذای مشترک و همچنین تماس مستقیم با گربه های آلوده مبتلا می شوند.

ویروس نقص ایمنی گربه (FIV) نوعی لنتی ویروس است که گربه ها را در تمام مناطق دنیا آلوده می کند. جهت پیشگیری از این بیماری میتوان از واکسن استفاده نمود اگرچه اثرمثبت واکسیناسیون هنوز به خوبی مشخص نیست. بعد از واکسیناسیون، آزمایش گربه ها از نظر آنتی بادی FIV مثبت خواهد بود. انتقال این ویروس معمولا بر اثر درگیری گربه ها با هم و گاز گرفته شدن گربه سالم توسط گربه آلوده رخ می دهد.